Alapszabály


Tartalom

1. A szervezet neve és elérhetőségei
2. A szervezet céljai
3. A szervezet értékei
4. A tagság létrejötte és megszűnése
5. A tagság nyilvántartása
6. A tagok jogai
7. A tagok kötelezettségei
8. A döntéshozatal
9. A szervezet gazdálkodása
10. A szervezet megszűnése
11. A szervezet működésének nyilvánossága
12. Záró rendelkezések

1. A szervezet neve és elérhetőségei

1.1. A szervezet neve: Szegedi LMBT Közösségért Csoport. Rövidített nevet nem használunk. A szervezet angol neve: Group for LGBT Community of Szeged.

1.2. A szervezet logója:

1.3. A szervezet telefonszáma: +36 30 797-8019

1.4. A szervezet internetes elérhetőségei:
E-mail: info@szegedilmbt.hu
Honlap: http://szegedilmbt.hu
Facebook: https://www.facebook.com/SzegediLMBT

2. A szervezet céljai

2.1. A Szegeden élő, tanuló vagy dolgozó leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek társadalmi helyzetének és szükségleteinek megismerése.

2.2. A Szegeden és vonzáskörzetében élő emberek (különösen a döntéshozók), valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása az LMBTQI-emberek problémáira.

2.3. A Szegeden élő, tanuló vagy dolgozó LMBTQI-emberek szempontjainak érvényesítése a jogalkotás (különös tekintettel az önkormányzati rendeletekre) és a közszolgáltatások nyújtása során.

2.4. A Szegeden és vonzáskörzetében élő LMBTQI-emberek hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés, az LMBTQI-emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

2.5. A Szegeden és vonzáskörzetében élő LMBTQI-emberek jólétének, egészségtudatosságának növelése.

3. A szervezet értékei

3.1. A csoport demokratikus alapokon működik, konszenzusos döntéshozatal mellett. A csoport csak tagjainak egységes, konszenzusos döntését képviselheti.

3.2. A csoport hatóság által nem bejegyzett közösségi szervezet, amely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A csoport tagjai saját elhatározásukból nem kívánják magukat klasszikus jogi keretek közé szorítani.

3.3. A csoport elutasítja a kirekesztő beszéd és cselekedetek minden formáját, különösen az internetes zaklatást és gyűlöletbeszédet. A csoport tagjaként elkövetett zaklatás vagy közzétett gyűlöletbeszéd a célszemély(ek)től függetlenül súlyosan sérti a szervezet értékeit és az Alapszabály rendelkezéseit.

3.4. A szervezet erejéhez mérten támogat küzdelmében más elnyomott társadalmi csoportokat, különösen a hajléktalan és lakásszegény emberek, a fogyatékkal élők, a romák és a nők csoportjait.

4. A tagság létrejötte és megszűnése

4.1. A csoport tagja lehet az a természetes személy, aki írásbeli belépési nyilatkozatával vállalja, hogy tagdíjat fizet (tagdíjas tag) és/vagy tevékenyen részt vesz a csoport munkájában (önkéntes tag), valamint a csoport Alapszabályában foglaltakat elfogadja. Kiskorú tag esetén a tagsági viszony létrejöttéhez a kiskorú törvényes képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

4.2. A tagok felvételéről a csoport taggyűlése dönt.

4.3. A tagsági viszony megszűnik:
(a) a tag halálával;
(b) a tag kilépésével;
(c) a tagsági viszony megszűntnek nyilvánításával;
(d) a tag kizárásával.

4.4. A csoport tagja az info@szegedilmbt.hu címre elküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül kiléphet.

4.5. A csoport a tagsági viszonyát megszűntnek nyilváníthatja annak a tagdíjas tagnak, aki hat hónapon keresztül neki felróható módon elmaradt a tagdíj megfizetésével, és azt az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem egyenlítette ki. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell, hogy az ismételt mulasztás a tagsági jogviszony megszűntnek nyilvánításával jár.

4.6. A csoport a tagsági viszonyát megszűntnek nyilváníthatja annak az önkéntes tagnak, akinek az önkéntes tevékenysége az utolsó hat hónapban nem érte el a 60 percet.

4.7. A csoport kizárhatja azt a személyt, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi. A kizárásról a csoport taggyűlése dönt. A kizárást kimondó határozatot indoklással, írásban kell eljuttatni a kizárt személyhez.

4.8. A tagsági viszony megszűnése esetén a volt tag a csoporttal szemben a tagsági viszonnyal összefüggésben anyagi követelést nem támaszthat.

5. A tagság nyilvántartása

5.1. A csoport a tagok következő adatait tartja nyilván:
(a) név;
(b) születési dátum;
(c) a tagság típusa (tagdíjas tag/önkéntes tag);
(d) a tagság kezdetének dátuma;
(e) levelezési cím (ha megadta);
(f) telefonszám;
(g) e-mail cím;
(h) Skype-név (ha megadta);
(i) a csoport képviseletének engedélyezett módjai;
(j) befizetett tagdíjak havi bontásban;
(k) önkéntes tevékenység havi bontásban.

5.2. A tagok adatainak nyilvántartása a csoport valamennyi tagja számára hozzáférhető.

5.3. A tagok nyilvántartott adatait a csoport tagjai bizalmasan kezelik, és azokat harmadik fél részére az érintett tag előzetes hozzájárulása nélkül soha nem adják át.

6. A tagok jogai

6.1. A csoport tagja
(a) részt vehet a csoport tevékenységében és rendezvényein;
(b) a csoport által meghatározottak szerint használhatja a csoport felszereléseit és eszközeit;
(c) részt vehet és szavazhat a csoport gyűlésein;
(d) betekinthet a csoport irataiba.

6.2. A tagdíjat fizető tagok térítésmentesen vehetnek részt azokon a csoport által szervezett rendezvényeken, amelyeken a csoport belépődíjat vagy hozzájárulást kér.

6.3. A csoport tagja képviselheti a csoport egészét abban az esetben, ha őt a taggyűlés erre előzetesen felhatalmazta. A csoport képviseletének módjai:
(a) telefonos kommunikáció a csoport telefonszámának használatával;
(b) e-mailben történő kommunikáció a csoport e-mail címének használatával;
(c) e-mailben történő kommunikáció a tag személyes, vezeteknev.utonev@szegedilmbt.hu mintájú e-mail címének használatával;
(d) internetes kommunikáció a csoport weblapjának használatával;
(e) internetes kommunikáció a csoport Facebook-oldalának használatával, adminisztrátor, szerkesztő, moderátor, hirdető vagy elemző szerepkörökben;
(f) szóbeli egyezségek, partnerségek kialakítása a csoport nevében;
(g) szerződéskötés a csoport nevében;
(h) adománygyűjtés a csoport nevében.

6.4. Telefonos kommunikáció a csoport telefonszámának használatával egyidejűleg egy tag számára engedélyezhető.

6.5. A csoport képviseletét a tag írásban kérheti az info@szegedilmbt.hu címre küldött kérelmében a képviselet módjának ― és a 6.3. pont (e)-(g) eseteiben a képviselet időtartamának ― pontos megjelölésével. A képviselet megadásáról a taggyűlés dönt.

7. A tagok kötelezettségei

7.1. A csoport tagja köteles
(a) az Alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit betartani;
(b) elősegíteni a csoport céljainak megvalósítását;
(c) megőrizni a csoport jó hírnevét és tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely veszélyezteti a csoport céljainak megvalósulását;
(d) a csoport vagyonát megóvni;
(e) az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásokról a csoportot értesíteni;
(f) megőrizni minden, a csoport tevékenységével összefüggésben tudomására jutott bizalmas információt, így különösen a csoport tagjainak és önkénteseinek személyes adatait;
(g) tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely a csoport más tagjainak és a csoport önkénteseinek személyét, emberi méltóságát sérti, vagy a csoportban végzett tevékenységét bármilyen módon akadályozza.

7.2. A csoport tagdíjas tagja köteles a taggyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni. A tagdíj havi összege 400 Ft. A tagdíjat havonta, az adott hónap végéig kell megfizetni a pénzügyi felelősnek készpénzben vagy banki befizetés/átutalás útján.

7.3. A csoport önkéntes tagja köteles rendszeresen tevékenyen részt venni a csoport munkájában.

8. A döntéshozatal

8.1. A csoport döntéshozó szerve: a taggyűlés. A taggyűlés a tagok összessége.

8.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente négyszer össze kell hívni. A taggyűlést valamely, központi e-mail fiók kezeléséhez jogosultsággal rendelkező tag hívja össze.

8.3. A taggyűlés összehívása írásban, igazolható módon történik, úgy hogy a tagok arról a taggyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal értesüljenek. A taggyűlési meghívónak tartalmaznia kell a csoport nevét, a taggyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét a tagi álláspont kialakításához szükséges részletezettséggel. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tagok jogaikat meghatalmazott útján is képviselhetik. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt taggyűlés lehetőségére, és hogy a megismételt taggyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A taggyűlés bármilyen helyszínen megtartható. A meghívóhoz az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések is csatolhatók. A taggyűlés időpontját és napirendjét a csoport honlapján is közzé kell tenni. A taggyűlés ülései nyilvánosak.

8.4. A tagok a meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül kérhetik a taggyűlés szervezőjénél a napirend kiegészítését. Amennyiben a napirend kiegészítését a taggyűlés szervezője elutasítja, vagy arról nem dönt, a napirend kiegészítéséről a taggyűlés dönt. A meghívóban nem szereplő pont a napirendre a taggyűlésen csak akkor vehető fel, ha minden tag jelen van, és azt egyhangúan megszavazzák.

8.5. A taggyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A tagok jelenlétüket a jelenléti ív aláírásával igazolják. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlést a határozatképtelenség miatt elmaradt taggyűlés időpontjánál fél órával későbbi időpontban, az eredetivel azonos helyszínen kell megtartani, amelyre a figyelmet a meghívóban is fel kell hívni. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A tagok figyelmét az eredeti taggyűlésre szóló meghívóban előzetesen fel kell hívni mind a megismételt taggyűlés időpontjára és helyére, mind arra, hogy a megismételt taggyűlés a jelenlevő tagok számától függetlenül határozatképes.

8.6. A taggyűlést a taggyűlés szervezője nyitja meg. A megnyitás során a taggyűlés szervezője meggyőződik róla, hogy a taggyűlés összehívására az alapszabálynak megfelelően került-e sor, valamint hogy a taggyűlés határozatképes-e. Határozatképtelenség esetén a taggyűlést berekeszti, és a póttaggyűlés időpontjáról a megjelenteket tájékoztatja. A megnyitást követően a taggyűlés egy levezető embert és egy jegyzetelő embert választ. Ezt követően a taggyűlés megvitatja az ülés napirendjét, a napirendi pontok sorrendjét, szükség esetén dönt a napirend kiegészítéséről vagy egyes napirendi pontok tárgyalásának elhalasztásáról. A taggyűlés az így összeállt napirendet szavazással erősíti meg.

8.7. A naprendi pontok tárgyalása a napirendben meghatározott sorrendben történik. A tagoknak biztosítani kell, hogy az adott napirendhez kapcsolódó álláspontjukat ismertessék, a napirenden szereplő előterjesztésekhez módosító javaslatot fűzzenek. A taggyűlésen ismertetni kell a napirendi pontokhoz kapcsolódó korábban írásban beérkezett tagi véleményeket is.

8.8. A döntéshozatalban mindenkor érvényesülnie kell az egyhangúság elvének (konszenzus). Az egyhangúság elve azt jelenti, hogy akkor tekinthető egy szavazásra feltett kérdés elfogadottnak, ha minden résztvevő tag egyértelműen igennel szavaz.

8.9. A taggyűlés a határozatait ― ide értve az alapszabály módosítását is ― nyílt szavazással, a konszenzus elve alapján hozza. A jelenlévő tagok legalább egyharmadának indítványára titkos szavazást kell elrendelni. Titkos szavazást kell tartani a következő személyi kérdésekben: taggá választás, tag kizárása. Titkos szavazás esetén a szavazatokat a taggyűlés által megválasztott két fő szavazatszámláló végzi.

8.10. A taggyűlés határozatait a levezető ember hirdeti ki.

8.11. A taggyűlésről a jegyzetelő ember jegyzetet készít, amelyet a taggyűlést követő 15 napon belül elküld a csoport minden tagja számára. A jegyzetnek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét, idejét, a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, az elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások összefoglalóját és az elfogadott határozatokat.

8.12. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
(b) a csoport céljaihoz illeszkedő konkrét feladatok kijelölése;
(c) a tagok felvétele, kizárása;
(d) a pénzügyi felelős kijelölése;
(e) a költségvetés és a pénzügyi beszámoló elfogadása;
(f) a csoport képviseletének megadása a tagok kérelme alapján;
(g) a csoport megszüntetése.

9. A szervezet gazdálkodása

9.1. A csoport költségvetés alapján dolgozik. A költségvetést a csoport pénzügyi felelőse készíti el, és módosítja szükség szerint.

9.2. A csoport bevételei:
(a) tagdíjak;
(b) adományok;
(c) egyéb bevételek.

9.3. A csoport tagja, támogatója, valamint e személyek közeli hozzátartozója a tagságért, támogatásért juttatásban nem részesíthető.

9.4. A csoport tagjai a csoport céljaival összefüggésben kifejtett tevékenységükért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A tiszteletdíj és a költségtérítés elveiről és mértékéről a taggyűlés dönt, a csoport mindenkori anyagi helyzetét és a költségvetés irányelveit figyelembe véve.

10. A szervezet megszűnése

10.1. A csoport megszűnik, ha a megszűnését a taggyűlés minden tagja egyhangúlag kimondja.

10.2. A csoport megszűnése esetén vagyonát a Magyar LMBT Szövetségnek kell juttatni.

11. A szervezet működésének nyilvánossága

11.1. Ha a taggyűlés határozata konkrét harmadik személyre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, azt a levezető embernek igazolható módon, írásban, a tag általa közölt e-mail címére kell elküldeni.

11.2. A csoport működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, és azokról saját költségen másolatot készíthet. A betekintést az info@szegedilmbt.hu címen kell kezdeményezni írásban. A kérelemben a megtekintésre kért iratokat pontosan körül kell írni. A betekintést a kérelem beérkezését követően legfeljebb 30 napon belül teljesíteni kell. A személyes adatok védelme érdekében az egyes iratok csak az abban szereplő személyes adatok kitakarásával ismerhetők meg és másolhatok le.

11.3. A csoport a működésének módjáról, szolgáltatásai igénybe vételének módjáról időszaki kiadványaiban és a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

12. Záró rendelkezések

12.1. Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

12.2. Jelen Alapszabály a kihirdetésétől érvényes.

Szeged, 2016. szeptember 23.