AlapszabályÉrvényes: 2019. augusztus 26-tól

Tartalom

1. A szervezet neve és elérhetőségei
2. A szervezet céljai
3. A szervezet értékei
4. A tagság létrejötte és megszűnése
5. A tagság nyilvántartása
6. A tagok jogai
7. A tagok kötelezettségei
8. A döntéshozatal
9. A csoport gazdálkodása
10. A csoport megszűnése
11. A csoport működésének nyilvánossága
12. Záró rendelkezések

1. A szervezet neve és elérhetőségei

1.1. A szervezet neve: Szegedi LMBT Közösségért Csoport. Rövidített nevet nem használunk. A szervezet angol neve: Group for LGBT Community of Szeged.

1.2. A szervezet logója:

1.3. A szervezet telefonszáma: +36 30 797-8019

1.4. A szervezet internetes elérhetőségei:

E-mail: info@szegedilmbt.hu
Honlap: https://szegedilmbt.hu
Facebook: https://www.facebook.com/SzegediLMBT
Instagram: https://www.instagram.com/szegedilmbt

2. A szervezet céljai

2.1. A Szegeden élő, tanuló vagy dolgozó leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek társadalmi helyzetének és szükségleteinek megismerése.

2.2. A Szegeden és vonzáskörzetében élő emberek (különösen a döntéshozók), valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása az LMBTQI-emberek problémáira.

2.3. A Szegeden élő, tanuló vagy dolgozó LMBTQI-emberek szempontjainak érvényesítése a jogalkotás (különös tekintettel az önkormányzati rendeletekre) és a közszolgáltatások nyújtása során.

2.4. A Szegeden és vonzáskörzetében élő LMBTQI-emberek hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés, az LMBTQI-emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

2.5. A Szegeden és vonzáskörzetében élő LMBTQI-emberek jólétének, egészségtudatosságának növelése, szociális kapcsolataik erősítése és bővítése.

3. A szervezet értékei

3.1. A csoport demokratikus alapokon működik, konszenzusos döntéshozatal mellett. A csoport csak tagjainak egységes, konszenzusos döntését képviselheti.

3.2. A csoport hatóság által nem bejegyzett közösségi szervezet, amely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A csoport tagjai saját elhatározásukból nem kívánják magukat klasszikus jogi keretek közé szorítani.

3.3. A csoport elutasítja a kirekesztő beszéd és cselekedetek minden formáját, különösen az internetes zaklatást és gyűlöletbeszédet. A csoport tagjaként elkövetett zaklatás vagy közzétett gyűlöletbeszéd a célszemély(ek)től függetlenül súlyosan sérti a szervezet értékeit és az Alapszabály rendelkezéseit, ezért kizárást vonhat maga után.

3.4. A szervezet erejéhez mérten támogat küzdelmében más elnyomott társadalmi csoportokat, különösen a hajléktalan és lakásszegény emberek, a fogyatékkal élők, a romák, a menekültek és a nők csoportjait.

4. A tagság létrejötte és megszűnése

4.1. A csoport tagja lehet az a természetes személy, aki írásbeli belépési nyilatkozatával vállalja, hogy tagdíjat fizet (tagdíjas tag) és/vagy tevékenyen részt vesz a csoport munkájában (önkéntes tag), valamint a csoport Alapszabályában foglaltakat elfogadja.

4.2. A csoport tagja csak az lehet, akivel a csoport legalább egy tagja már személyesen találkozott.

4.3. A csoport önkéntes tagja az lehet, aki a jelentkezést megelőző három hónapban legalább egy alkalommal részt vett a csoport taggyűlésén, kampánytervező megbeszélésén, bármely képzésén, illetve egyéb módon bekapcsolódott a szervezet munkájába.

4.4. A 16. életévét nem betöltött jelentkező esetén a tagsági viszony létrejöttéhez a jelentkező törvényes képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges, amelyet a jelentkezőnek be kell mutatnia a taggyűlésen, vagy szkennelve el kell küldenie az info@szegedilmbt.hu címre.

Amikor azt írjuk, hogy „tagok”, akkor mind az önkéntes, mind a tagdíjas tagok összességére utalunk.

4.5. A tagok felvételéről a csoport taggyűlése dönt. Ha a taggyűlés egy jelentkező felvételéről nem tud döntést hozni, akkor a döntéshozást legfeljebb két alkalommal elhalaszthatja, a tagsági jelentkezést követő harmadik taggyűlésnek azonban mindenképp döntést kell hoznia.

4.6. A tagsági viszony megszűnik:

(a) a tag halálával;
(b) a tag kilépésével;
(c) a tagsági viszony megszűntnek nyilvánításával;
(d) a tag kizárásával.

4.7. A csoport tagja az info@szegedilmbt.hu címre elküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül kiléphet.

4.8. A csoport taggyűlése megszűntnek nyilváníthatja a tagsági viszonyát annak a tagdíjas tagnak, aki hat hónapon keresztül neki felróható módon elmaradt a tagdíj megfizetésével, és azt az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem egyenlítette ki. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell, hogy az ismételt mulasztás a tagsági viszony megszűntnek nyilvánításával jár.

4.9. A csoport taggyűlése megszűntnek nyilváníthatja a tagsági viszonyát annak az önkéntes tagnak, akinek az önkéntes tevékenysége az utolsó három hónapban nem érte el a három órát.

4.10. A csoport kizárhatja azt a személyt, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan vagy több alkalommal megszegi. A kizárásról a csoport taggyűlése dönt. A kizárást kimondó határozatot indoklással, írásban kell eljuttatni a kizárt személyhez.

4.11. A tagsági viszony megszűnése esetén a volt tag a csoporttal szemben a tagsági viszonnyal összefüggésben anyagi követelést nem támaszthat (pl. a már befizetett tagdíj nem kérhető vissza).

5. A tagság nyilvántartása

5.1. A csoport a tagok következő adatait tartja nyilván:
(a) név;
(b) születési dátum;
(c) a tagság típusa (tagdíjas tag/önkéntes tag);
(d) a tagság kezdetének dátuma;
(e) levelezési cím (ha megadta);
(f) telefonszám;
(g) e-mail cím;
(h) Skype-név (ha megadta);
(i) a csoport képviseletének engedélyezett módjai;
(j) a közös dokumentumokhoz való hozzáférés;
(k) befizetett tagdíjak havi bontásban;
(l) önkéntes tevékenység havi bontásban.

5.2. A tagok adatainak nyilvántartását a csoport valamennyi tagja számára hozzáférhetővé kell tenni.

5.3. A tagok személyes adatait a csoport tagjainak minden esetben bizalmasan kell kezelniük, és azokat harmadik fél részére az érintett tag előzetes hozzájárulása nélkül soha nem adhatják át. Ez a rendelkezés a tagsági viszony megszűnését követően is kötelező érvényű a Ptk. 2:43 § e), az Infotv. 5. § (1) és az EU 2016/679. rend. 6. cikk (1) alapján. A csoport tagjaként (vagy volt tagjaként) előzetes hozzájárulás nélkül kiadott személyes adat sérti a hatályos magyar és EU-s jogszabályokat , valamint súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit, ezért bírósági jogérvényesítést és/vagy kizárást vonhat maga után.

6. A tagok jogai

6.1. A csoport tagja
(a) részt vehet és szavazhat a csoport gyűlésein;
(b) a csoport által meghatározottak szerint használhatja a csoport felszereléseit és eszközeit;
(c) betekinthet a csoport irataiba.

6.2. A tagdíjat fizető tagok, valamint az adott program szervezésében résztvevő önkéntes tagok ingyenesen vehetnek részt azokon a csoport által szervezett rendezvényeken, amelyeken a csoport egyébként belépődíjat vagy hozzájárulást kér.

6.3. A tagdíjas tagok igényelhetnek tagsági kártyát, amellyel azt igazolhatják, hogy az adott évre befizették a tagdíjat. A tagsági kártya feljogosítja a tulajdonosát arra, hogy a csoport által szervezett programokon ingyenesen vehessen részt.

6.4. A csoport tagja képviselheti a csoport egészét abban az esetben, ha legalább három hónapja tagja a csoportnak, vagy legalább három taggyűlésen részt vett már, és őt a taggyűlés erre előzetesen felhatalmazta. A csoport képviseletének módjai:
(a) telefonos kommunikáció a csoport telefonszámának használatával;
(b) e-mailben történő kommunikáció a csoport e-mail címének használatával;
(c) e-mailben történő kommunikáció a tag személyes, vezeteknev.utonev@szegedilmbt.hu mintájú e-mail címének használatával;
(d) internetes kommunikáció a csoport weblapjának használatával;
(e) internetes kommunikáció a csoport Facebook-oldalának használatával, adminisztrátor, szerkesztő, moderátor, hirdető vagy elemző szerepkörökben;
(f) internetes kommunikáció a csoport Instagram-oldalának használatával;
(g) szerződéskötés a csoport nevében;
(h) adománygyűjtés a csoport nevében.

6.5. A csoport tagja csak abban az esetben választható pénzügyi felelősnek, raktárosnak vagy a csoporttelefon kezelőjének, ha legalább kilenc hónapja tagja a csoportnak.

7. A tagok kötelezettségei

7.1. A csoport tagja köteles
(a) az Alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit betartani;
(b) elősegíteni a csoport céljainak megvalósítását;
(c) megőrizni a csoport jó hírnevét és tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely veszélyezteti a csoport céljainak megvalósulását;
(d) a csoport vagyonát megóvni – a csoport vagyonában okozott szándékos károkozás súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit;
(e) az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásokról a csoportot értesíteni;
(f) megőrizni minden, a csoport tevékenységével összefüggésben tudomására jutott bizalmas információt, így különösen a csoport tagjainak és más önkénteseinek személyes adatait, a taggyűlések jegyzeteit, valamint azokat a kép-, hang- és videofelvételeket, amelynek tárolásához, továbbításához vagy publikálásához az érintettek nem adták hozzájárulásukat – ennek a rendelkezésnek a be nem tartása súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit;
(g) tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely a csoport más tagjainak és a csoport önkénteseinek személyét, emberi méltóságát sérti, vagy a csoportban végzett tevékenységét bármilyen módon akadályozza.

7.2. A csoport tagdíjas tagja köteles a taggyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni. A tagdíj havi összege 400 Ft. A tagdíjat havonta, az adott hónap végéig kell megfizetni a pénzügyi felelősnek készpénzben vagy banki befizetés/átutalás útján.

7.3. A csoport önkéntes tagja köteles háromhavonta legalább három órát részt venni a csoport munkájában.

8. A döntéshozatal

8.1. A csoport döntéshozó szerve: a taggyűlés. A taggyűlés a tagok összessége.

8.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente tizenkétszer össze kell hívni. A taggyűlés bármilyen, alkalmas helyszínen megtartható, ahol biztosított a nyugodt munkavégzés. A taggyűlések fix időpontját a csoport tagjai fél évvel előre szavazzák meg.

8.3. A taggyűlést valamely, központi e-mail fiók kezeléséhez jogosultsággal rendelkező tag hívja össze. A taggyűlés összehívása írásban, igazolható módon történik, úgy, hogy a tagok arról a taggyűlés időpontja előtt legalább 5 nappal értesüljenek. A taggyűlési meghívónak tartalmaznia kell a csoport nevét, a taggyűlés időpontját, helyszínét, a témajavaslatokat tartalmazó szerkeszthető dokumentum linkjét, az előző taggyűlés jegyzetét, valamint a szavazati jog érvényesítéséről szóló nyilatkozat linkjét. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tagok megbízott útján vagy nyilatkozat formájában is érvényesíthetik jogaikat. A taggyűlés időpontját és várható témáit a csoport honlapján is közzé kell tenni. A taggyűlés ülései nyilvánosak.

8.4. A taggyűlésen minden tagnak joga van részt venni, de nem köteles rá. Amennyiben valamilyen okból a tag nem tud részt venni a taggyűlésen, de szeretné a szavazati jogát érvényesíteni, akkor vagy előzőleg szóban felhatalmaz egy jelenlévő tagot arra, hogy képviselje a nézeteit, vagy pedig írásos nyilatkozatot juttat el a szervezethez, melyben indokolja szavazatát.

8.5. A tagok a taggyűlést megelőző nap végéig szerkeszthetik a meghívóval kiküldött, témajavaslatokat tartalmazó dokumentumot. Ugyancsak a taggyűlést megelőző nap végéig adhatók be nyilatkozatok a szavazati jog érvényesítéséről. A taggyűlésen jelenlévő tagok a taggyűlés során bármikor javasolhatnak újabb témákat.

8.6. A taggyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, de Alapszabályt változtatni csak akkor lehet, ha a tagoknak legalább a 25%-a jelen van a javaslat megvitatásakor (vagy más módon bekapcsolódik a javaslat megvitatásába), vagy az adott kérdésben írásban távolról szavazott.

8.7. A taggyűlés egy önkéntes levezető embert és egy önkéntes jegyzetelő embert választ. Ezt követően a taggyűlés megvitatja a javasolt témákat, és döntést hoz az egyes kérdésekben.

8.8. A tagoknak biztosítani kell, hogy a javaslathoz kapcsolódó álláspontjukat ismertessék. A taggyűlésen ismertetni kell az adott javaslathoz kapcsolódó, nem jelenlévő tagok véleményét is, amennyiben ezek ismertek.

8.9. A döntéshozatalban mindenkor érvényesülnie kell az egyhangúság elvének (konszenzus). Az egyhangúság elve azt jelenti, hogy akkor tekinthető egy szavazásra feltett kérdés elfogadottnak, ha minden résztvevő tag egyértelműen igennel szavaz.

8.10. A taggyűlés a döntéseit – ide értve az Alapszabály módosítását is – nyílt szavazással, a konszenzus elve alapján hozza.

8.11. A taggyűlésről a jegyzetelő ember jegyzetet készít. A jegyzetnek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét, idejét, a megtárgyalt javaslatokat és a meghozott döntéseket.

9. A csoport gazdálkodása

9.1.1. A csoport gazdálkodását a pénzügyi felelős felügyeli. A pénzügyi felelős feladatai:
(a) ellenőrzi a tagdíjak befizetését;
(b) átlátható és minden tag számára hozzáférhető módon nyilvántartja a csoport bevételeit és kiadásait;
(c) júniusban és decemberben írásban beszámol a csoportnak a szervezet aktuális egyenlegéről, valamint az elmúlt féléves bevételeiről és kiadásairól.

9.1.2. A pénzügyi felelős személyét bármely tag javaslatára a taggyűlésnek felül kell vizsgálnia, és szükség szerint új pénzügyi felelőst kell választania.

9.1.3. Az egyes programokhoz kapcsolódóan a program szervezője költségvetést készít, amelyet előzetesen elküld a pénzügyi felelős részére. A pénzügyi felelős indokolt esetben kérheti a programterv módosítását.

9.2.1. A csoport értéktárgyait a raktáros tárolja. A raktáros feladatai:
(a) épségben megőrzi a csoport értéktárgyait;
(b) ha egy tag megigényel valamilyen, 2 000 Ft-ot nem meghaladó értékű eszközt, azt a raktáros időben átadja a tag részére;
(c) ha egy tag megigényel valamilyen, 2 000 Ft-ot meghaladó értékű eszközt, akkor a tagnak és a raktárosnak írásos átadási nyilatkozatot kell aláírnia átadáskor;
(d) a tagoknak a nem fogyóeszközöket, valamint a megmaradt eszközöket a használat után vissza kell juttatniuk a raktáros részére;
(e) decemberben írásban beszámol a csoportnak a szervezet 2 000 Ft-ot meghaladó értékű vagyontárgyairól.

9.2.2. A raktáros személyét bármely tag javaslatára a taggyűlésnek felül kell vizsgálnia, és szükség szerint új raktárost kell választania.

9.2.3. Az egyes programokhoz kapcsolódóan a program szervezője és a raktáros közösen átgondolják, hogy milyen eszközökre lesz szükség a program lebonyolításához. A raktáros indokolt esetben kérheti a programterv módosítását.

9.3. A pénzügyi felelős és a raktáros munkája erősen összefügg. A raktáros és a pénzügyi felelős (szükség esetén a taggyűlés bevonásával) dönt új értéktárgyak, eszközök beszerzéséről.

9.4. A csoport bevételei lehetnek:
(a) tagdíjak;
(b) adományok.

9.5. A csoport kiadásai lehetnek:
(a) helyiségbérlet;
(b) eszközbeszerzés;
(c) nyomtatási költség;
(d) útiköltség;
(e) a szervezeti telefon költsége;
(f) ellátási költségek;
(g) tiszteletdíj.

9.6. A csoport tagja, támogatója, valamint e személyek közeli hozzátartozója a tagságért, támogatásért juttatásban nem részesíthető.

9.7. A csoport tagjai a csoport céljaival összefüggésben kifejtett tevékenységükért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A tiszteletdíj és a költségtérítés elveiről és mértékéről a taggyűlés dönt a csoport aktuális anyagi helyzetét figyelembe véve.

10. A csoport megszűnése

10.1. A csoport megszűnik, ha a megszűnésével a csoport minden tagja egyetért.

10.2. A csoport megszűnése esetén vagyonát a Magyar LMBT Szövetségnek kell juttatni.

11. A csoport működésének nyilvánossága

11.1. Ha a taggyűlés döntése konkrét harmadik személyre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, azt írásban, a tag általa közölt e-mail címére kell elküldeni.

11.2. A csoport működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, és azokról saját költségen másolatot készíthet. A betekintést az info@szegedilmbt.hu címen kell kezdeményezni írásban. A kérelemben a megtekintésre kért iratokat pontosan körül kell írni. A betekintést a kérelem beérkezését követően legfeljebb 15 napon belül teljesíteni kell. A személyes adatok védelme érdekében az egyes iratok csak az abban szereplő személyes adatok kitakarásával ismerhetők meg és másolhatók le.

11.3. A csoport a működésének módjáról és programjairól időszaki kiadványaiban, a honlapján, a Facebook-oldalán és az Instagram-oldalán tájékoztatja a nyilvánosságot. Az újonnan létrehozott eseményekről a tagságot tájékoztatni kell.

11.4. A csoport honlapjára, Facebook- és Instagram-oldalára kirakott híreket, bejegyzéseket, programokat a hozzáféréssel rendelkező tagok módosíthatják, törölhetik. Törlés esetén a többi hozzáféréssel rendelkező tagot értesíteni kell e-mailben annak okáról.

12. Záró rendelkezések

12.1. Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

12.2. Jelen Alapszabály akkortól érvényes, amikor valamennyi tag számára ki lett hirdetve.

Szeged, 2018. október 8.