AlapszabályÉrvényes: 2022. június 17-től

Tartalom

1. Az egyesület neve és elérhetőségei
2. Az egyesület céljai és tevékenységei
3. Az egyesület értékei
4. A tagság létrejötte és megszűnése
5. A tagság nyilvántartása
6. A tagok jogai
7. A tagok kötelezettségei
8. Az egyesület felépítése, döntéshozatal
9. Az egyesület gazdálkodása
10. Az egyesület megszűnése
11. Az egyesület működésének nyilvánossága
12. Záró rendelkezések

1. Az egyesület neve és elérhetőségei

1.1. Az egyesület neve: Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT Közösségért.

1.2. Az egyesület rövidített neve: Partiscum Egyesület.

1.3. Az egyesület angol neve:Partiscum Association for The LGBT Community of Szeged.

1.4. Az egyesület logója:

1.5. Az egyesület telefonszáma: +36 30 797-8019

1.6. Az egyesület székhelye: 6724 Szeged, Sárosi utca 4. B Iph. 3 em. 11 a.

1.7. Az egyesület internetes elérhetőségei:

E-mail: info@szegedilmbt.hu
Honlap: https://szegedilmbt.hu
Facebook: https://www.facebook.com/SzegediLMBT
Instagram: https://www.instagram.com/szegedilmbt

1.8. Az egyesület működési területe: Szeged és vonzáskörzete.

2. Az egyesület céljai és tevékenységei

2.1. Az egyesület céljai

2.1.1. A Szegeden élő, tanuló vagy dolgozó leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek társadalmi helyzetének és szükségleteinek megismerése.

2.1.2. A Szegeden és vonzáskörzetében élő, tanuló vagy dolgozó emberek (különösen a döntéshozók), valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása az LMBTQIA-emberek problémáira.

2.1.3. A Szegeden és vonzáskörzetében élő, tanuló vagy dolgozó LMBTQIA-emberek szempontjainak érvényesítése a jogalkotás (különös tekintettel az önkormányzati rendeletekre) és a közszolgáltatások nyújtása során.

2.1.4. A Szegeden és vonzáskörzetében élő, tanuló vagy dolgozó LMBTQIA-emberek hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés, az LMBTQIA-emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

2.1.5. A Szegeden és vonzáskörzetében élő LMBTQIA-emberek jólétének, egészségtudatosságának növelése, szociális kapcsolataik erősítése és bővítése.

2.2 Az egyesület tevékenységei

2.2.1. Az egyesület kutatásokat folytat az LMBTQIA-emberek problémáinak megismerésére, például kérdőívek formájában.

2.2.2. Nyilvános programokon és kitelepüléseken való részvétel, ezek megszervezése valamint más civil szervezetekkel történő együttműködések.

2.2.3. Kapcsolatépítés a törvényhozásban résztvevő személyekkel az LMBTQIA-emberek érdekeinek érvényesítése érdekében.

2.2.4. Jogi segítségnyújtás az egyesülethez forduló LMBTQIA-emberek részére. Segítség a megfelelő hatóságok kiválasztásában.

2.2.5. Nyilvános kulturális rendezvények szervezése az LMBTQIA-emberek részére. Egészségügyi segítségnyújtás az egyesülethez forduló LMBTQIA-emberek részére. Mentálhigiénés tanácsadás, krízisintervenció és szuicid prevenció az egyesület lehetőségeihez mérten. Az LMBTQIA-emberek egészségével kapcsolatos kiadványok terjesztése, előadások, képzések, HIV-szűrések szervezése.

3. Az egyesület értékei

3.1. A Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT Közösségért olyan egyesület, amely a szakmai hozzáértés, a szolidaritás, az empátia, a bizalom, a demokrácia és az önkéntesség elve alapján működik.

3.2. Az egyesület hatóság által bejegyzett egyesület, amely önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

3.3. Az egyesület elutasítja a kirekesztő beszéd és cselekedetek minden formáját. Az egyesület tagjaként elkövetett zaklatás vagy közzétett gyűlöletbeszéd a célszemély(ek)től függetlenül súlyosan sérti az egyesület értékeit és az Alapszabály rendelkezéseit, ezért kizárást vonhat maga után.

3.4. Az egyesület erejéhez mérten segít más LMBTQIA szervezetek, kezdeményezések magalakulásában, létrejöttében.

3.5. Az egyesület együttműködik más hazai és nemzetközi LMBTQIA szervezetekkel, más kisebbségi csoportokkal foglalkozó civil szervezetekkel. Az egyesület erejéhez mérten támogat küzdelmében más elnyomott társadalmi csoportokat, például a hajléktalan és lakásszegény embereket, a fogyatékkal élőket, a romákat, a menekülteket és a nőket.

3.6. Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, részükre anyagi támogatást nem nyújt, párt érdekében politikai tevékenységet nem végez, az országgyűlési képviselői választáson, megyei önkormányzat képviselő-testületébe, az Európai Parlament tagjának, a megyei jogú város képviselő-testületébe, valamint polgármesternek jelöltet nem állít.

4. A tagság létrejötte és megszűnése

4.1. A tagság létrejötte

4.1.1. Az egyesület tagjai:
(a) rendes tagok;
(b) pártoló tagok;
(c) tiszteletbeli tagok.

Amikor azt írjuk, hogy „tagok”, akkor mind a rendes, mind a pártoló és a tiszteletbeli tagok összes-ségére utalunk.

4.1.2. Az egyesület rendes tagja vagy pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki írásbeli belépési nyilatkozatával vállalja, hogy tagdíjat fizet, valamint az egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadja.

4.1.3. Az egyesület rendes és pártoló tagja az lehet, aki a jelentkezést megelőző három hónapban legalább egy alkalommal részt vett az egyesület közgyűlésén, elnökségi ülésén, kampánytervező megbeszélésén, bármely képzésén, illetve egyéb módon bekapcsolódott az egyesület munkájába.

4.1.4. A 18. életévét nem betöltött jelentkező esetén a tagsági viszony létrejöttéhez a jelentkező törvényes képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges, amelyet a jelentkezőnek be kell mutatnia az elnökségi ülésen, vagy szkennelve el kell küldenie az info@szegedilmbt.hu címre.

4.1.5. A rendes és a pártoló tag felvételéről az egyesület elnökségi ülése dönt. Ha az elnökségi ülés egy jelentkező felvételéről nem tud döntést hozni, akkor a döntéshozást legfeljebb két alkalommal elhalaszthatja, a tagsági jelentkezést követő harmadik elnökségi ülésnek azonban mindenképp döntést kell hoznia.

4.1.6. A rendes és a pártoló tagsági viszony kezdete az elnökségi ülés jóváhagyó döntésének napja.

4.1.7. Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy lehet, akit az egyesület közgyűlése bármely tag írásban indokolt javaslatára tiszteletbeli taggá választ, és aki ezt a tagsági viszonyt elfogadja. A tiszteletbeli tagság a felkérés elfogadásától jön létre.

4.2. A tagság megszűnése

4.2.1. A tagsági viszony megszűnik:

(a) a tag kilépésével;
(b) a tag kizárásával;
(c) a tag halálával.

4.2.2. Az egyesület tagja az info@szegedilmbt.hu címre elküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül kiléphet.

4.2.3.1. Az egyesület bármely tag kezdeményezésére kizárhatja azt a személyt, aki az Alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatait súlyosan vagy több alkalommal megszegi. A kizárásról az egyesület közgyűlése dönt, kivéve a 4.2.3.3. pontban meghatározott speciális esetben.

4.2.3.2. Kizárási eljárás megindítása után az egyesület elnökségének össze kell hívnia a közgyűlést és ezzel egy időben (15 nappal előre) írásban értesítenie kell az érintett tagot a kizárási szándékról, a vele szemben megfogalmazott jogsértést. A közgyűlésen lehetőséget kell adni arra, hogy a bizonyítékokkal szembeni kifogásait, észrevételeit előadhassa.

4.2.3.3. Tagdíj meg nem fizetése esetén az egyesület elnökségi ülése a pénzügyekért felelős elnökségi tag indítványára kizárhatja azt a tagot, aki hat hónapon keresztül neki felróható módon elmaradt a tagdíj megfizetésével, ennek befizetésére a pénzügyekért felelős elnökségi tag írásban felszólította, de az elmaradását a felszólítást követő 15 napon belül sem egyenlítette ki. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell, hogy az ismételt mulasztás kizárással jár, valamint, hogy kérheti, hogy az elmaradását kizárási eljárás keretében a közgyűlés tárgyalja.

4.2.3.4. A kizárást kimondó határozatot írásban kell eljuttatni a kizárt személyhez. A kizárásról döntő határozatnak a tényeket, bizonyítékokat rögzítenie kell, valamint tartalmaznia kell a kizárást megalapozó jogi okfejtést, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

4.3. A tagsági viszony megszűnése esetén a volt tag az egyesülettel szemben a tagsági viszonnyal összefüggésben anyagi követelést nem támaszthat (pl. a már befizetett tagdíj nem igényelhető vissza).

5. A tagság nyilvántartása

5.1. Az egyesület a tagok következő adatait tartja nyilván:
(a) név;
(b) születési dátum;
(c) a tagság típusa;
(d) a tagság kezdetének dátuma;
(e) telefonszám;
(f) e-mail cím;
(g) engedélyek az egyesület képviseletére;
(h) engedély a közös dokuemntumokhoz való hozzáférésre;
(i) befizetett tagdíjak havi bontásban.

5.2. A tagok személyes adatait az egyesület tagjainak minden esetben bizalmasan kell kezelniük, és azokat harmadik fél részére az érintett tag előzetes hozzájárulása nélkül soha nem adhatják át. Ez a rendelkezés a tagsági viszony megszűnését követően is kötelező érvényű a, Ptk. 2:43 § e), az Infotv. 5. § (1) és az EU 2016/679. rend. 6. cikk (1) alapján. Az egyesület tagjaként (vagy volt tagja-ként) előzetes hozzájárulás nélkül kiadott személyes adat sérti a hatályos magyar és EU-s jogszabályokat, valamint súlyosan sérti az Alapszabály ren-delkezéseit, ezért bírósági jogérvényesítést és/vagy kizárást vonhat maga után.

6. A tagok jogai

6.1. Az egyesület tagja
(a) részt vehet és szavazhat az egyesület közgyűlésén;
(b) részt vehet és javaslatot tehet az egyesület elnökségi ülésén;
(c) az egyesület által meghatározottak szerint használhatja az egyesület felszereléseit és eszközeit;
(d) betekinthet az egyesület irataiba;
(e) elnökségi taggá választható.

6.2. A tagok ingyenesen vehetnek részt azokon az egyesület által szervezett rendezvényeken, amelyeken az egyesület egyébként belépődíjat vagy hozzájárulást kér.

6.3. Az egyesület tagja képviselheti az egyesület egészét abban az esetben, ha legalább három hónapja tagja az egyesületnek, vagy legalább három elnökségi ülésen részt vett már, és őt az elnökségi ülés erre előzetesen felhatalmazta. A csoport képviseletének módjai:
(a) telefonos kommunikáció az egyesület telefonszámának használatával;
(b) e-mailben történő kommunikáció az egyesület e-mail címének használatával;
(c) internetes kommunikáció az egyesület weblapjának használatával;
(d) internetes kommunikáció az egyesület Facebook-oldalának használatával, adminisztrátor, szerkesztő, moderátor, hirdető vagy elemző szerepkörökben;
(e) internetes kommunikáció az egyesület Instagram-oldalának használatával;
(f) szerződéskötés az egyesület nevében;
(g) az egyesület képviselete rendezvényeken, konferenciákon, képzéseken, találkozókon, megbeszéléseken;
(h) adománygyűjtés az egyesület nevében.

7. A tagok kötelezettségei

7.1. Az egyesület tagja köteles
(a) az Alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit betartani;
(b) elősegíteni az egyesület céljainak megvalósítását;
(c) megőrizni az egyesület jó hírnevét és tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósulását – ennek a rendelkezésnek a be nem tartása súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit, kizárást vonhat maga után;
(d) az egyesület vagyonát megóvni – az egyesület vagyonában okozott szándékos károkozás súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit, kizárást vonhat maga után;
(e) az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásokról az egyesületet értesíteni;
(f) megőrizni minden, az egyesület tevékenységével összefüggésben tudomására jutott bizalmas információt, így különösen az egyesület tagjainak és önkénteseinek személyes adatait, a közgyűlések jegyzőkönyveit, az elnökségi ülések jegyzeteit, valamint azokat a kép-, hang- és videofelvételeket, amelynek tárolásához, továbbításához vagy publikálásához az érintettek nem adták hozzájárulásukat – ennek a rendelkezésnek a be nem tartása súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit, kizárást vonhat maga után;
(g) tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely az egyesület más tagjainak személyét, emberi méltóságát sérti, vagy az egyesületben végzett tevékenységét bármilyen módon akadályozza – ennek a rendelkezésnek a be nem tartása súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit, kizárást vonhat maga után..

7.2. Az egyesület rendes és pártoló tagja köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni. A tagdíj havi összege 500 Ft. A tagdíjat havonta, az adott hónap végéig kell megfizetni a pénzügyekért felelős elnökségi tagnak készpénzben vagy banki befizetés/átutalás útján az egyesület bankszámlá-jára.

7.3. Az egyesület pártoló tagja köteles a belépési nyilatkozatban vállalt vagyoni hozzájárulást megfizetni. A hozzájárulás minimális mértékét a közgyűlés határozza meg. A hozzájárulás havi összege 300 Ft. A hozzájárulást havonta, az adott hónap végéig kell megfizetni a pénzügyekért felelős elnökségi tagnak készpénzben vagy banki befizetés/átutalás útján az egyesület bankszámlájára.

7.4. Az egyesület tiszteletbeli tagja további kötelezettséggel nem rendelkezik.

8. Az egyesület felépítése, döntéhozatal

8.1. Az egyesület döntéshozó szerve: közgyűlés. Az egyesület ügyvezetése: az elnökségi ülés. Az egyesület vezető tisztségviselői: a pénzügyekért felelős elnökségi tag, a szervezésért felelős elnökségi tag és a kommunikációért felelős elnökségi tag (röviden: elnökség)

8.2. A közgyűlés

8.2.1. A közgyűlést évente minimum egyszer össze kell hívni. A közgyűlés bármilyen, alkalmas helyszínen megtartható, ahol biztosított a nyugodt munkavégzés.

8.2.2. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlés összehívása írásban, igazolható módon történik úgy, hogy a tagok arról a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal értesüljenek. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tagok jogaikat meghatalmazott útján is képviselhetik. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés lehetőségére, és hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A meghívóhoz az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések is csatolhatóak. A közgyűlés időpontját és napirendjét az egyesület honlapján is közzé kell tenni. A közgyűlések ülései nyilvánosak.

8.2.3. Az egyesület tagjainak joguk van kiegészíteni a közgyűlés napirendjét, javaslatokat tenni a közgyűlés időpontját megelőző nap végéig.

8.2.4. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A tagok jelenlétüket a jelenléti ív aláírásával igazolják. A közgyűlésen való részvétel személyazonosításra alkalmas online kapcsolaton keresztül is megvalósítható. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlést a határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontjánál fél órával későbbi időpontban, az eredetivel azonos helyszínen kell megtartani. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A tagok figyelmét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban előzetesen fel kell hívni mind a megismételt közgyűlés időpontjára és helyére, mind arra, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlevő tagok számától függetlenül határozatképes.

8.2.5. A közgyűlésen a jelenlévő tagok megbizonyosodnak arról, hogy a közgyűlés az alapszabálynak megfelelően lett-e összehívva, valamint, hogy a közgyűlés határozatképes-e. Határozatképtelenség esetén egy az elnökség berekeszti a közgyűlést, és a megjelenteket a pótközgyűlés időpontjáról tájékoztatja.

8.2.6. A közgyűlés egy önkéntes levezető embert és egy önkéntes jegyzőkönyvvezető embert választ. Ezt követően a közgyűlés megvitatja a javasolt témákat, és döntést hoz az egyes kérdésekben.

8.2.7. A tagoknak biztosítani kell, hogy a javaslathoz kapcsolódó álláspontjukat ismertessék. A közgyűlésen ismertetni kell az adott javaslathoz kapcsolódó, nem jelenlévő tagok véleményét is, amennyiben ezek ismertek.

8.2.8 A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, minősített háromnegyedes többséggel hozza (75%). A háromnegyedes többség azt jelenti, hogy akkor tekinthető egy szavazásra feltett kérdés elfogadottnak vagy elutasítottnak, ha a résztvevő tagok 75%-a egyértelműen igennel vagy nemmel szavaz. A jelenlévő tagok indítványára titkos szavazást kell elrendelni. Titkos szavazást kell tartani a következő személyi kérdésekben: tag kizárása, elnökségi tagok megválasztása és visszahívása. Titkos szavazás esetén a szavazatokat a közgyűlés által megválasztott két fő szavazatszámláló végzi. Az egyesület megszűnését tárgyaló határozat elfogadásához konszenzusra van szükség, amely a szavazatok 100%-át jelenti.

8.2.9. A közgyűlés végével egyidejűleg a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készítenie a jegyzőkönyvvezetőnek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, az elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások összefoglalóját és az elfogadott határozatokat. A jegyzőkönyvet a levezető és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

8.2.10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
(b) az elnökségi tagok megválasztása;
(c) tiszteletbeli tagok választása;
(d) tiszteletdíjak kiosztása;
(e) az egyesület éves tevékenységi beszámolójának elfogadása;
(f) az egyesület éves pénzügyi beszámolójának elfogadása;
(g) tag kizárása;
(h) elnökségi tag visszahívása;
(i) az egyesület megszüntetése.

8.3.Az elnökségi ülés

8.3.1. Az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább évente tizenkétszer össze kell hívni. Az elnökségi ülés bármilyen, alkalmas helyszínen megtartható, ahol biztosított a nyugodt munkavégzés. Az elnökségi ülések fix időpontját az egyesület tagjai fél évvel előre szavazzák meg.

8.3.2. Az elnökségi ülést a szervezésért felelős elnökségi tag hívja össze. Az elnökségi ülés összehívása írásban, igazolható módon történik, úgy, hogy a tagok arról az elnökségi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal értesüljenek. Az elnökségi ülési meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, az elnökségi ülés időpontját, helyszínét, a témajavaslatokat tartalmazó szerkeszthető doku-mentum linkjét, az előző elnökségi ülés jegyzetét, valamint a javaslati jog érvényesítéséről szóló nyilatkozat linkjét. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tagok megbízott útján vagy nyilatkozat formájában is érvényesíthetik jogaikat. Az elnökségi ülések nyilvánosak.

8.3.3. Az elnökségi ülésen minden tagnak joga van részt venni, de nem köteles rá. Amennyiben valamilyen okból a tag nem tud részt venni az elnökségi ülésen, de szeretné a javaslati jogát érvényesíteni, akkor vagy előzőleg szóban felhatalmaz egy jelenlévő tagot arra, hogy képviselje a nézeteit, vagy pedig írásos nyilatkozatot juttat el az egyesülethez, melyben indokolja szavazatát.

8.3.4. A tagok az elnökségi ülést megelőző nap végéig szerkeszthetik a meghívóval kiküldött, témajavaslatokat tartalmazó dokumentumot. Ugyancsak az elnökségi ülést megelőző nap végéig adhatók be nyilatkozatok a javaslati jog érvényesítéséről. Az elnökségi ülésen jelenlévő tagok az elnökségi ülés során bármikor javasolhatnak újabb témákat.

8.3.5. Az elnökségi ülés határozatképes, ha legalább három tag megjelent az ülésen, és ebből minimum kettő elnökségi tag.

8.3.6. Az elnökségi ülés egy önkéntes levezető embert és egy önkéntes jegyzetelő embert választ. Ezt követően az elnökségi ülés megvitatja a javasolt témákat, és döntést hoz az egyes kérdésekben.

8.3.7. A tagoknak biztosítani kell, hogy a javaslathoz kapcsolódó álláspontjukat ismertessék. Az elnökségi ülésen ismertetni kell az adott javaslathoz kapcsolódó, nem jelenlévő tagok véleményét is, amennyiben ezek ismertek.

8.3.8. A döntéshozatalban érvényesülnie kell a konszenzus elvének (100%). A konszenzus azt jelenti, hogy akkor tekinthető egy szavazásra feltett kérdés elfogadottnak vagy elutasítottnak, ha a résztvevő tagok 100%-a egyértelműen igennel vagy nemmel szavaz. Az elnökségi ülés a döntéseit a tagok javaslatait mérlegelve, nyílt szavazással hozza. A jelenlévő tagok indítványára titkos szavazást kell elrendelni. Titkos szavazás esetén a szavazatokat az elnökségi ülés által megválasztott két fő szavazatszámláló végzi.

8.3.9. Az elnökségi ülésről a jegyzetelő ember jegyzetet készít. A jegyzetnek tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyét, idejét, a megtárgyalt javaslatokat és a meghozott döntéseket.

8.3.10. Az elnökségi ülés nem kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(a) tagok felvétele;
(b) elnökségi ülések időpontjának meghatározása félévvel előre;
(c) a Szervezés és Működési Szabályzat módosítása;
(d) pénzügyi befektetések megválasztása;
(e) pályázatok mikrokoordinációja;
(f) programok, rendezvények, konferenciák szervezésének mikrokoordinációja;
(g) programok, rendezvények, konferenciák népszerűsítésének mikrokoordinációja.

8.3.11. Az elnökségi ülés dönthet mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal a közgyűlés vagy az elnökségi tagok kizárólagos hatáskörébe.

8.4. Az elnökség

8.4.1. Az elnökség az egyesület közgyűlése által választott 3 elnökségi tagból álló ügyintéző és képviseleti szerve. Ezek titulus szerint:
(a) a pénzügyekért felelős elnökségi tag;
(b) a szervezésért felelős elnökségi tag;
(c) a kommunikációért felelős elnökségi tag.

8.4.1.1. A pénzügyekért felelős elnökségi tag nem kizárólagos hatásköre:
(a) tagdíjak befizetésének felügyelete;
(b) átlátható nyilvántartás vezetése az egyesület bevételeiről és kiadásairól;
(c) az egyesület vagyontárgyainak megőrzése;
(d) vagyontárgyak kiadásának koordinációja;
(e) dönthet új értéktárgyak, eszközök beszerzéséről, szükség esetén az elnökség és az elnökségi ülés bevonásával;
(f) az egyesület működéséhez szükséges eszközök, anyagi javak felkutatása;
(g) pénzügyi beszámoló készítése az egyesület éves gazdálkodásáról és vagyontárgyairól a közgyűlésre.

8.4.1.2. A szervezésért felelős elnökségi tag nem kizárólagos hatásköre:
(a) az elnökségi ülések előkészítése, összehívása;
(b) a közgyűlések előkészítése, összehívása;
(c) a tagság rendszeres tájékoztatása az egyesületet érintő kérdésekről;
(d) közösségszervezési és közösségfejlesztési programok szervezésének koordinációja;
(e) átlátható nyilvántartás vezetése az egyesület tagságáról;
(f) az egyesület működéséhez szükséges pályázatok figyelése, írása;
(g) tevékenységi beszámoló készítése az egyesület éves tevékenységeiről, a tagság változásáról a közgyűlésre.

8.4.1.3. A kommunikációért felelős elnökségi tag nem kizárólagos hatásköre:
(a) az egyesület honlapjának koordinációja;
(b) az egyesület Facebook és Instagram oldalának koordinációja;
(c) sajtómeghívók, sajtótájékoztatók írása, szervezése;
(d) az egyesület jó hírnevének fenntartása;
(e) az egyesület más szervezetekkel való kapcsolatainak kiépítése és fenntartása;
(f) az egyesület nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és fenntartása;
(g) elérési beszámoló készítése az egyesület éves kommunikációs tevékenységeiről, eredményeiről, a közgyűlésre.

8.4.2. Az elnökségi tagok önállóan képviselik az egyesületet hatóságok, bíróságok és harmadik személyek felé. Képviseleti jogkörüket egyes ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület tagjára átruházhatják.

8.4.3. Elnökségi tag csak az egyesület tagja lehet. Az elnökségi tagok megbízatása két évre szól. A közgyűlés ennél rövidebb, de legalább egy évig terjedő időtartamot is meghatározhat.

8.4.4. Az elnökségi tagoknak a megválasztásuk esetén írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a törvényben előírt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

8.4.5. Az elnökségi tagok elsődleges feladata az egyesület működésének koordinációja. Az elnökségi tagoknak törekedniük kell arra, hogy részfel-adatokat osszanak szét a tagság önkéntesei között.

8.4.6. Ha egy tag úgy véli, hogy valamelyik elnökségi tag nem látja el megfelelően a feladatát, akkor az egyesület e-mail címére küldött levélben, vagy az elnökségi ülésen kérheti az elnökségi tag munkájának felülvizsgálatát. Ekkor össze kell hívni a közgyűlést, ahol döntést kell hozni az elnökségi tag visszahívásáról.

8.4.7. Az elnökségi tag megbízatása megszűnik:
(a) a megbízási idő lejártával;
(b) írásbeli lemondással;
(c) visszahívással;
(d) a tagsági viszony megszűnésével;
(e) tisztséget kizáró ok bekövetkezésével;
(f) a cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
(g) a tag halálával.

9. Az egyesület gazdálkodása

9.1.1. Az egyes programokhoz kapcsolódóan a program szervezője a szervezésért felelős elnökségi tag segítségével költségvetést készít, és átgondolják milyen eszközökre lesz szükség a program lebonyolításához, amelyet előzetesen elküld a pénzügyekért felelős elnökségi tag részére. Apénzügyekért felelős elnökségi tag indokolt esetben kérheti a programterv módosítását.

9.1.2. A pénzügyekért felelős elnökségi tagnak a bizonyos szabályok mentén ki kell adnia a szervezet értéktárgyait, ha egy tag megigényli:
(a) ha egy tag megigényel valamilyen eszközt, azt a pénzügyekért felelős elnökségi tag 72 órán belül átadja a tag részére;
(b) ha egy tag megigényel valamilyen, 2 000 Ft-ot meghaladó értékű eszközt, akkor a tagnak és a pénzügyekést felelős elnökségi tagnak írásos átadási nyilatkozatot kell aláírnia átadáskor;
(c) a tagoknak a nem fogyóeszközöket, valamint a megmaradt fogyóeszközöket a használat után vissza kell juttatniuk a pénzügyekért felelős elnökségi tag részére.

9.2. Az egyesület bevételei lehetnek:
(a) tagdíjak;
(b) adományok;
(c) pályázatok.

9.3. Az egyesület kiadásai lehetnek:
(a) helyiségbérlet;
(b) eszközbeszerzés;
(c) nyomtatási költség;
(d) útiköltség;
(e) az egyesületi telefon költsége;
(f) ellátási költségek;
(g) tiszteletdíj;
(h) adminisztatív költségek.

9.4. Az egyesület tagja, támogatója, valamint e személyek közeli hozzátartozója a tagságért, támogatásért juttatásban nem részesíthető.

9.5. Az egyesület tagjai az egyesület céljaival összefüggésben kifejtett tevékenységükért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A tiszteletdíj és a költségtérítés elveiről és mértékéről az elnökség javaslatára a közgyűlés dönt az egyesület aktuális anyagi helyzetét figyelembe véve.

10. Az egyesület megszűnése

10.1. Az egyesület megszűnik, ha a megszűnésével a közgyűlés minden tagja egyetért.

10.2. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonát és vagyontárgyait harminc napon belül a Magyar LMBT Szövetségnek ingyenesen felajánlja.

10.3. Ha a Magyar LMBT Szövetség igényt tart a vagyonra és vagyontárgyakra vagy azok egy részére és hajlandó a szállítási költségeket megfizetni, akkor az egyesület köteles minél előbb eljuttatni azokat a Szövetségnek.

10.4. Az egyesület utolsó közgyűlésén jelen levő tagok kötelesek teljes bizonyító erejű okiratban írásban rendelkezni afelől, hogy a Magyar LMBT Szövetség teljes vagy részleges visszautasítása esetén mi legyen a vagyon és vagyontárgyak sorsa.

11. Az egyesület működésének nyilvánossága

11.1. Ha az elnökségi ülés vagy a közgyűlés döntése konkrét harmadik személyre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, azt írásban, a tag általa közölt e-mail címére kell elküldeni.

11.2. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, és azokról saját költségen másolatot készíthet. A betekintést az info@szegedilmbt.hu címen kell kezdeményezni írásban. A kérelemben a megtekintésre kért iratokat pontosan körül kell írni. A betekintést a kérelem beérkezését követően legfeljebb 15 napon belül teljesíteni kell. A személyes adatok védelme érdekében az egyes iratok csak az abban szereplő személyes adatok kitakarásával ismerhetők meg és másolhatók le.

11.3. Az egyesület külkommunikációjáért a kommunikációért felelős elnökségi tag felel.

11.3.1. Az egyesület a működésének módjáról és programjairól időszaki kiadványaiban, a honlapján, a Facebook-oldalán és az Instagram-oldalán tájékoztatja a nyilvánosságot. Az újonnan létrehozott eseményekről a tagságot tájékoztatni kell.

11.3.2 Az egyesület honlapjára, Facebook- és Instagram-oldalára kirakott híreket, bejegyzéseket, programokat a hozzáféréssel rendelkező tagok módosíthatják, törölhetik. Törlés esetén a többi hozzáféréssel rendelkező tagot értesíteni kell e-mailben annak okáról.

12. Záró rendelkezések

12.1.1.További kiegészítő rendelkezések az egyesület Szervezési és Működési Szabályzatában található a következő témákban:
(a) az elnökség hatáskörének magyarázata;
(b) speciális tagsági állapotok;
(c) csoport- és külkommunikációs elvek.

12.1.2. Az egyesület Szervezési és Működési Szabályzata semmilyen körülmények között nem írhatja felül az Alapszabály rendelkezéseit, csak kiegészítheti azokat.

12.2. Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

12.3. Az egyesület Alapszabálya akkor érvényes, ha azt a szervezet három elnökségi tagja aláírásával hitelesíti.

12.4. Jelen Alapszabály akkortól érvényes, amikor valamennyi tag számára ki lett hirdetve.

12.5. Jelen Alapszabály hatályba lépésével az egyesület korábbi Alapszabálya hatályát veszti.

12.6. A Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT Közösségért első elnökségének tagjai:
(a) Kurunczi-Papp Konrád pénzügyekért felelős elnökségi tag;
(b) Tari Ákos szervezésért felelős elnökségi tag;
(c) Annus Szabolcs kommunikációért felelős elnökségi tag.

Szeged, 2023. május 1.

Az Egyesület Szervezési és Működési Szabályzata ITT olvasható!

Az Egyesület Házirendje ITT olvsható!